Huisregels

Bij Fysio First Floor zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit met als doel om op deze fysiotherapiepraktijk een prettige sfeer te creëren en te behouden.
 • Fysiotherapiepraktijk Fysio First Floor is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als registertherapeut geregistreerd.
 • Je hebt een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut je onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 25-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
 • Graag je legitimatiebewijs meenemen bij het eerste bezoek.
 • Bij iedere behandeling dien je jou afsprakenkaartje mee te nemen.
 • De praktijk zorgt voor een laken en handdoek.
 • De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering.
 • Veranderingen van afspraken kunnen telefonisch (06-57607319) of via de mail (info@fysiofirstfloor.nl) worden doorgegeven. We trachten binnen 24 uur terug te bellen/mailen.
 • Wanneer je reeds een afspraak hebt kun je in de wachtkamer plaatsnemen zonder je te melden. Je fysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer je 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van jou behandeling nog niet gehaald bent, meldt je dan bij een fysiotherapeut.
 • Alleen patiënten die in behandeling zijn mogen gebruik maken van de apparatuur.
 • Kinderen mogen alleen onder toezicht van een fysiotherapeut op de apparatuur.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij je dat kenbaar te maken.
Betalingsvoorwaarden
 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld. 
 3. De declaraties voor de fysiotherapeutische diensten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim.
 4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. 
 5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
Privacyverklaring
Fysio First Floor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Algemeen
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze Wet heeft een organisatie die met (bijzondere) persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de (bijzondere) persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene Wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wgbo.
De identiteit van de verantwoordelijke
Fysio First Floor, een particuliere praktijk voor de fysiotherapie, gevestigd te Christinastraat 3, 5398 HK, Maren-Kessel.
Gegevens contactpersoon
Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met Floor Diederen op telefoonnummer 06-57607319 of per e-mail info@fysiofirstfloor.nl.
Welke persoonsgegevens worden er vastgelegd, op welke wijze worden deze verkregen en met welk doel
Binnen de gezondheidszorg is men wettelijk verplicht om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Dit is dan ook de grondslag waarop Fysio First Floor (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.
Er zijn 2 categorieën persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, namelijk persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens (BSN-nummer, naam, geboortedatum, geslacht, e-mail, telefoonnummer en NAW-gegevens) worden vastgelegd, zodat wij voor u een patiëntenkaart kunnen aanmaken en zodat wij u als patiënt kunnen identificeren. Deze gegevens verwerken wij op het moment dat u contact met ons opneemt. De bijzondere persoonsgegevens betreffen uw gezondheid en worden door onze therapeuten vastgelegd in ons systeem, volgens de KNGF-richtlijn dossiervorming 2016.
De zorgverleners van Fysio First Floor houden zichzelf aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Ook minderjarigen hebben patiënten rechten en deze staan in deze wet uitgebreid beschreven. De patiënten rechten van minderjarigen zijn gecategoriseerd op leeftijd. Voor minderjarigen tot 12 jaar is in ieder geval toestemming vereist van de ouders of voogden. Deze toestemming wordt geregistreerd in het patiëntendossier.
Via onze website worden er door Google Analytics cookies verzameld. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en worden gebruikt om een inzicht te krijgen over de gebruikersinteracties op websites.
Aan wie persoonsgegevens worden verstrekt en met welk doel
Indien u toestemming geeft worden uw gegevens verstrekt aan:
 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoer van uw behandeling;
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichting uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die belast zijn met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  * u expliciet toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  * de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  * de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).
Indien u toestemming geeft worden uw gegevens verstrekt voor:
 • fysiotherapeutische zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid en
 • ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, klanttevredenheidsonderzoek en voorlichting.
Op welke wijze gegevens worden beveiligd
Wij verwerken uw gegevens via een EPD. De verbinding wordt verzorgd door een beveiligde VPN verbinding. De gegevens die over internet worden uitgewisseld worden hierbij altijd versleuteld verstuurd.
Ingeschakelde verwerkers en daarmee gemaakte afspraken (ook inzake datalekken)
De medewerkers van Fysio First Floor hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. 
Rechten betrokkene met betrekking tot (intrekken van) toestemming, inzage, correctie, verwijdering en bezwaar
U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om ten allen tijde eerder gegeven toestemming in te trekken of alsnog toestemming te geven.
Bewaartermijn
In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de Wgbo. Hierin is bepaald dat medische dossiers minimaal 15 jaar bewaard moeten blijven. 
Verklaring geen gegevens buiten EU
Hierbij verklaren wij geen (bijzondere) persoonsgegevens te verstrekken aan derden buiten de Europese Unie. Behalve indien er sprake is van een medische noodzaak én op verzoek van de desbetreffende betrokkene.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.